תנאי שימוש

אנא קרא בעיון את התנאים בעמוד זה ("התנאים") טרם השימוש באתר. אם אינך מסכים למי מהסעיפים או התנאים, עליך להימנע משימוש באתר. התנאים בעמוד זה כתובים בלשון זכר לצורך נוחות בלבד ומתייחסים לגברים ונשים כאחד.

התוכן והחומרים המופיעים באתר הינם למטרות כלליות בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או מקצועי ואין להיסמך עליהם. 

כללי

 • אתר זה, לרבות תוכן וחומרים המופיעים בו ("אתר") מופעל על ידי והינו בבעלות פוסאוור בע"מ ("פוסאוור").
 • הגלישה באתר, צפיה בתוכן, הורדת תוכן, העלעת מידע או כל פעילות או שימוש אחרים בקשר עם אתר זה ("שימוש") הינו בכפוף לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות של האתר הזמינה בקישור: https://www.fossaware.com/he/מדיניות -פרטיות ("מדיניות פרטיות"), כפי שיתוקן מעת לעת.
 • אם אינך מסכים למי מתנאים אלו או למי מהתנאים של מדיניות הפרטיות, עליך להימנע משימוש באתר.
 • הינך מצהיר בזאת כי הנך לפחות בן 18 שנים או שהנך עושה שימוש באתר בהסכמת הורה או אפוטרופוס אשר הסכים לתנאי השימוש באתר זה.
 • התנאים המופיעים באתר הם המעודכנים ביותר. פוסאוור רשאית לעדכן תנאים אלו בכל עת על ידי עדכון התנאים המופיעים באתר. עליך לקרוא התנאים המעודכנים ביותר מעת לעת.

הגבלת אחריות וויתור

 • פוסאוור הינה חברה בערבון מוגבל הרשומה בישראל. פוסאוור אינה רשומה כמשרד עורכי דין ואינה מספקת ייעוץ משפטי. לפוסאוור שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין קשורים. כישוריהם של עובדים או שותפים בפוסאוור הינם בהתאם לאמור באתר. אין כוונה בהתיחסות למי מהעובדים או שותפים בפוסאוור כעורך דין, כי הינו פועל מתוקף היותו עורך דין כעובד או שותף בפוסאוור.
 • השימוש באתר אינו יוצר בשום סיטואציה מערכת יחסים של עורך דין – לקוח בין פוסאוור ובינך.
 • התוכן והחומרים המופיעים באתר הינם למטרות כלליות בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או מקצועי או תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי ואין להיסמך עליהם. התוכן והחומרים באתר מסופקים ללא כל מצג או התחיבות לגבי שלמותם או דיוקם. עליך לפנות לייעוץ משפטי או מקצועי ספציפי בכל נושא הנוגע אליך. בכל מקרה אין לשלוח לפוסאוור כל מידע סודי באמצעות האתר.   
 • התוכן והחומרים המופיעים באתר, למעת אם צויין במפורש אחרת, הינם בבעלותה הבלעדית של פוסאוור. פוסאוור אינה אחראית וכל נזק או תוצאה משימוש או היסמכות על התוכן וחומרים המופיעים באתר.
 • האתר מכיל קישורים לאתרים של צד ג', לרבות רשתות חברתיות. קישורים אלו מסופקים לצורך נוחות בלבד ואינם מעידים על קשר כלשהוא או מהווים המלצה על ידי פוסאוור, ופוסאוור אינה אחראית בשום צורה על התוכן או פעילותו של אתר המקושר לאתר זה או של רשת חברתית כלשהיא, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו טרם השימוש בהם.
 • פוסאוור רשאית בכל עת וללא התרעה, להגביל זמינות, לשנות, להשעות או למנוע פעילות האתר או הגישה אליו באופן חלקי או מוחלט ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוסאוור, לרבות לצורך ביצוע תמיכה שגרתית באתר, תיקון שגיעה או כל שימוש אחר.
 • בעת השימוש באתר הינך עשוי לחוות נזק או אובדן כלשהם כתוצעה מהתערבות, תקלה, הפרעה, עיכוב, ירידה באיכות, נזק לאיכות או אופן השירות, אובדן תקשורת, אובדן מידע, נזק הקשורים לשרותי האתר, גניבת מידע, דלף מידע לרבות מקרים בהם הנזק או האובדן נגרמו על ידי צד ג' כלשהו. פוסאוור אינה אחראית בשום צורה או אופן לנזק או אבדן מכל סוג העשויים להגרם מסיכונים אלו.

קניין רוחני

 • כל הזכויות באתר לרבות התוכן והחומרים המופיעים בו, לרבות הדפים, רכיבים, חלקים, אלמנטים, טקסט, תמונות, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, ממשקים, דומיין, תוכנת מחשב (לרבות קוד מקור ובינארי) (וביחד "תוכן קנייני"), הינם בבעלותה הבלעדית של פוסאוור או של צד ג' אשר הסמיך את פוסאוור לעשות שימוש בתוכן קנייני זה והינם מוגנים על ידי זכויות קניניות בישראל ובכל מקום אחד מחוץ לישראל. "זכויות קניניות" הנן כל זכות תחת חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וכל זכות קניינית אחרת ברת אכיפה עכשיו או בעתיד בישראל ומחוצה לה.
 • אין באמור באתר זה להעניק כל זכות או עניין באתר או בתוכן הקנייני המופיע בו לאף אדם או גורם, לרבות על ידי השימוש באתר. למרות האמור הינך רשאי להוריד, להדפיס, ולאחסן זמנית, לשימושך הפרטי בלבד, את הדפים המופיעים באתר. הינך מסכים בזאת להמנע מכל שימוש מסחרי באתר או בתוכן קנייני במלואו או כל חלק ממנו. אינך רשאי לשחזר, להעתיק, לשנות, לשדר, לפרסם, להציג, להפיץ בכל דרך או לאחסן באופן קבוע את התוכן הקנייני ללא אישור מראש ובכתב מאת פוסאוור.

אבטחת מידע

 • פוסאוור נוקטת באמצעי אבטחה ע"מ לאבטח את האתר ואת המידע השמור או מוצג באתר, לרבות אמצעי בטיחות לשמור על סודיות המידע. למרות האמור, פוסאוור אינה מתחייבת או ערבה כי האתר הינו מאובטח באופן מוחלט מפני התקפות או חדירה למחשביה או מערכותיה או גילוי המידע המאוחסן, שלא על פי חוק. במקרה בו צד ג' מבצע פעולה כאמור לשם קבלת גישה למידע המאוחסן על ידי פוסאוור או עושה שימוש לרעה במידע (לרבות גילוי המידע, שלא על פי חוק), לא תהא לך כל טענה, תביעה, דרישה או פעולה כנגד פוסאוור, ופוסאוור לא תהא אחראית לאף נזק או אובדן מכל סוג שהוא אשר נגרם לך כתוצאה מכך.
 • פוסאוור לא תהא אחראית לנזק או אובדן מכל סוג שהוא אשר נגרם לך, במקרה של אובדן מידע אותו סיפקת, פרסומו לצד ג' או כל שימוש ללא רשות במידע.
 • שימוש באתר או בקישורים המופיעים באתר עשויים לחשוף אותה לסכנות אשר בשימוש ברשת האינטרנט, לרבות: פריצה, התקפה, חדירה, וירוסים, נוזקה, וכדומה. מומלץ כי תעשה שימוש באמצעי אבטחה מתאימים טרם השימוש באתר.

קוד אתי

 • מעצם השימוש באתר הנך מסכים להמנע מ:
  • כל שימוש מסחרי באתר או לנצל האתר באופן בעל אופי מסחרי.
  • לנהוג באופן הפוגע או עשוי לפגוע במשתמשים אחרים באתר או בפרטיותם.
  • לנהוג באופן העשוי לגרום לנזק לאתר ו/או לפוסאוור ו/או לצד ג' או באופן העשוי להפר זכויות היוצרים של פוסאוור או של צד ג'.
  • ביצוע כל פעולה שמטרתה להכניס וירוסים ו/או תולעים ו/או כל נוזקה מכל סוג או תוכנת מחשב (לרבות כל תוכנה זדונית, סוסים טרויאנים, וכדומה) לאתר ו/או למחשבי פוסאוור ו/או לכל שרת, מחשב, תוכנה או חומרה אחרת.
  • הצגת האתר ב"מסגרת", גלויה או סמויה.
  • הפרה של כללי ההתנהגות לעיל ו/או כל חוק או תקנה או הפרה של לשון או רוח תנאי השימוש הנ"ל או מדיניות הפרטיות או יצירת סיכון או חשיפה משפטית לפוסאוור או כל צד ג'.
 • פוסאוור שומרת לעצמה הזכות לאכוף מלוא זכויותיה על פי חוק, במקרה של כל הפרה של כללי ההתנהגות לעיל ו/או כל חוק או תקנה או תנאי השימוש באתר, לרבות דרישה לפיצויי, שיפוי, או קיזוז כל סכום, ולעשות שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי חוק.
 • הנך מתחייב לשפות את פוסאוור, עובדיה, נותני שירותים וכל צד ג' כנגד פגיעה, אובדן, נזק, תשלום או הוצאה, אשר נגרמו למי מהם או לצד ג', כתוצאה מהפרה שלך את תנאי השימוש באתר.

סמכות שיפוט

 • הנך מסכים כי כל סכסוך הקשור בתנאי השימוש באתר או הוראותיו, יהיה בסמכותו הבלעדית של בית משפט בת"א-יפו בכפוף להוראות הדין הישראלי בלבד.

פרטי התקשרות

 • בכל שאלה או הערה בקשר לאתר או תנאים אלו, הנך מוזמן ליצור עימנו קשר: בטלפון: 77-560-5972(0)-972+, במייל: info@www.fossaware.com
דילוג לתוכן